საჩივრების მექანიზმი

საჩივრების მექანიზმი

პროექტის ფარგლებში მუშაობს საჩივრების რეესტრისა და რეაგირების მექანიზმი. საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი არეგისტრირებს ყველა საჩივარს და შესაბამის რეაგირებას ახდენს.

კომპანიაში ნებისმიერი შენიშვნის ან საჩივრის შემოტანა შესაძლებელია, როგორც ზეპირსიტყვიერად ასევე წერილობით, კერძოდ საჩივრის ფორმის შევსებით.

საჩივიროს ფორმა ჩამოტვირთეთ აქ.

შევსებული ფორმა შეგიძიათ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ. მისამართზე: info@agl.com.ge

ან პირადად მოიტანოთ ოფისში. (ჩვენს ვებ-გვერდზე მითითებულ მისამართებზე).

ყველა საჩივარის განხილვის ვადაა 5 სამუშაო დღე. საჩივრის სირთულიდან გამომდინარე, კომპანიამ საჩივარზე გადაწყვეტილება 5-დან 10 სამუშაო დღის ვადაში უნდა მიიღოს.

რაც შეეხება პასუხს შენიშვნაზე, იგი გაიცემა 20 სამუშაო დღის ვადაში, გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა.

მშენებლობაზე დასაქმებული მუშაბისთვის იმოქმედებს ცალკე   საჩივრების მექანიზმი.